Hopp til innhaldet

Gje pengegåve og støtt KDE

Hjelp oss laga programvare som gjev deg full fridom og tek vare på personvernet ditt – og til å delta i eit fantastisk fellesskap


Andre måtar å gje pengegåver på

PayPal-statistikk

Sponsor­program for enkeltpersonar

Vis at du set pris på KDE ved å gje 100 € årleg! Du vert invitert til å vera til stade ved årsmøtet til KDE e.V. og får regelmessige rapportar om kva KDE gjer.

Lær meir

Sponsor­program for verksemder

Arbeider du i ei verksemd som ønskjer å sponsa utviklinga av KDE-programvare? Samtidig som de då bidrar til utvikling av fri programvare, kan de få vist logoen dykkar på KDE-nettsida og i trykt marknadsførings­materiell.

Lær meir

Kva brukar me pengane til?

Pengegåvene dykkar finansierer blant anna lønn for tilsette og eksterne leverandørar. Desse inngår i det større KDE-fellesskapet vårt, som utviklar, dokumenterer og promoterer KDE-programvare. Me brukar òg pengar på konferansar og utviklings­sprintar, teknisk infrastruktur og juridiske kostnadar ved forsvar for fri programvare.

Støtt eit engasjert fellesskap

Me har utvikla ei lang rekkje program for kommunikasjon, arbeid, læring og under­haldning. Me fokuserer på nyskapande løysingar på både gamle og nye problem, og me ønskjer å skapa eit levande og ope miljø for eksperimentering.

Om KDE e.V.

KDE e.V. er den ideelle organisasjonen som står bak KDE-fellesskapet. Han er registrert i Tyskland, og penge­gåver gjev derfor skatte­frådrag der. Viss du bur i eit anna EU-land, kan det òg vera du kan få skatte­frådrag. Ta kontakt med skatte­rådgjevaren din om du treng meir informasjon om dette.

Utstyr og tenester

Du kan òg donera utstyr og tenester til KDE. Me har ei oversikt over organisasjonar med større bidrag.