KDE • Community • Announcements
DOE (Por que?)
paypal

Publicación da versión 5.49.0 das infraestruturas de KDE

Tamén dispoñíbel en:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

11 de agosto de 2018. Hoxe KDE anuncia a publicación da versión 5.49.0 das infraestruturas de KDE.

As infraestruturas de KDE son 70 bibliotecas complementarias de Qt que fornecen unha gran variedade de funcionalidade habitualmente necesaria en forma de bibliotecas maduras, revisadas e ben probadas con termos de licenza axeitados. Para unha introdución consulte o anuncio da publicación da versión 5.0 das infraestruturas.

Esta publicación forma parte dunha serie de publicacións mensuais planificadas que poñen melloras a disposición dos desenvolvedores dun xeito rápido e previsíbel.

Novo nesta versión

Attica

 • Non crear unha instancia de QStringRef dentro dunha QString só para buscar nunha QStringList
 • Definir os elementos cando se declaran

Baloo

 • [tags_kio] Corrixir varias copias de nome de ficheiro
 • Reverter «[tags_kio] Usar UDS_URL en vez de UDS_TARGET_URL.»
 • [tags_kio] Usar UDS_URL en vez de UDS_TARGET_URL
 • [tags_kio] Consultar as rutas de ficheiro de destino en vez de engadir rutas á entrada UDS do ficheiro
 • Permitir URL especiais para atopar ficheiros de tipos concretos
 • Evitar a manipulación de listas con complexidade cadrada
 • Usar o fastInsert non obsoleto en Baloo

Iconas de Breeze

 • Engadir a icona drive-optical (fallo 396432)

Módulos adicionais de CMake

 • Android: non definir manualmente unha versión aleatoria do SDK de Android
 • ECMOptionalAddSubdirectory: Fornecer algúns detalles adicionais
 • Corrixir unha comprobación de definición de variábel
 • Cambiar a versión de «since»
 • Mellorar ECMAddAppIconMacro

Integración de infraestruturas

 • Respectar BUILD_TESTING

KActivities

 • Respectar BUILD_TESTING

KArchive

 • Respectar BUILD_TESTING

KAuth

 • Evitar avisos sobre as cabeceiras de PolkitQt5-1
 • Respectar BUILD_TESTING

KBookmarks

 • Respectar BUILD_TESTING

KCodecs

 • Respectar BUILD_TESTING

KCompletion

 • Respectar BUILD_TESTING

KConfig

 • Respectar BUILD_TESTING

KConfigWidgets

 • Respectar BUILD_TESTING

KCoreAddons

 • Corrixir un desbordamento en código de redondeo (fallo 397008)
 • Documentación da API: retirar «:» que sobran tras «@note»
 • Documentación da API: falar de nullptr, non de 0
 • KFormat: substituír un literal de Unicode por un código de Unicode para corrixir a construción con MSVC
 • KFormat: corrixir a etiqueta @since do novo KFormat::formatValue
 • KFormat: permitir usar cantidades alén dos bytes e os segundos
 • Corrixir os exemplos de KFormat::formatBytes
 • Respectar BUILD_TESTING

KCrash

 • Respectar BUILD_TESTING

KDBusAddons

 • Non bloquear indefinidamente en ensureKdeinitRunning
 • Respectar BUILD_TESTING

KDeclarative

 • asegurarse de que sempre escribimos no contexto raíz do motor
 • máis lexíbel
 • Mellorar lixeiramente a documentación da API
 • Respectar BUILD_TESTING

Compatibilidade coa versión 4 de KDELibs

 • Corrixir qtplugins en KStandardDirs

KDocTools

 • Respectar BUILD_TESTING

KEmoticons

 • Respectar BUILD_TESTING

KFileMetaData

 • Documentación da API: engadir @file ás cabeceiras só de funcións para que Doxygen as inclúa

KGlobalAccel

 • Respectar BUILD_TESTING

Complementos de interface gráfica de usuario de KDE

 • Respectar BUILD_TESTING

KHolidays

 • Instalar a cabeceira de cálculo de amencer e solpor
 • Engadiuse o día do ano bisesto como festivo (cultural) de Noruega
 • Engadiuse a entrada «name» aos ficheiros de vacacións noruegueses
 • Engadíronse descricións aos ficheiros de vacacións noruegueses
 • máis actualizacións de vacacións xaponesas de phanect
 • holiday_jp_ja, holiday_jp-en_us - actualizouse (fallo 365241)

KI18n

 • Aproveitar a función que xa fai o mesmo
 • Corrixir a xestión de catálogos e a detección de configuracións rexionais en Android
 • Lexibilidade, evitar sentencias sen efecto
 • Corrixir KCatalog::translate cando a tradución é igual que o texto orixinal
 • cambiouse o nome dun ficheiro
 • Que o nome de ficheiro da macro de ki18n siga o estilo doutros ficheiros relacionados con find_package
 • Corrixir a comprobación de configuración de _nl_msg_cat_cntr
 • Non xerar ficheiros no directorio das fontes
 • libintl: determinar se _nl_msg_cat_cntr existe antes de usalo (fallo 365917)
 • Corrixir as construcións de fábricas de binarios

KIconThemes

 • Respectar BUILD_TESTING

KIO

 • Instalar o ficheiro de categoría de KDebugSettings relacionado con KIO
 • cambiar o nome da cabeceira privada a «_p.h»
 • Retirar unha selección personalizada de icona para o lixo (fallo 391200)
 • Aliñas as etiquetas arriba no diálogo de propiedades
 • Presentar un diálogo de erro cando o usuario intenta crear un directorio chamado «.» ou «..» (fallo 387449)
 • Documentación da API: falar de nullptr, non de 0
 • proba de rendemento de lstItems de kcoredirlister
 • [KSambaShare] Comprobar que o ficheiro cambio antes de cargalo de novo
 • [KDirOperator] Usar cores de fondo alternantes para vistas de varias columnas
 • evitar unha fuga de memoria nos traballos escravos (fallo 396651)
 • SlaveInterface: marcar setConnection e connection como obsoletas, de todos xeitos ninguén pode usalas
 • Construtor de UDS lixeiramente máis rápido
 • [KFilePlacesModel] Permitir URL bonitos de baloosearch
 • Retirar o atallo web de projects.kde.org
 • Cambiar KIO::convertSize() por KFormat::formatByteSize()
 • Usar fastInsert, que non é obsoleto, en file.cpp (o primeiro de moitos)
 • Substituír o atallo web de Gitorious polo de GitLab
 • Non mostrar un diálogo de confirmación para a acción do lixo de maneira predeterminada (fallo 385492)
 • Non pedir contrasinais en kfilewidgettest

Kirigami

 • permitir engadir e retirar títulos dinamicamente (fallo 396417)
 • introducir actionsVisible (fallo 396413)
 • adaptar as marxes cando a barra de desprazamento aparece ou desaparece
 • mellor xestión do tamaño (fallo 396983)
 • Optimizar a preparación da paleta
 • AbstractApplciationItem non debería ter tamaño de seu, só implícito
 • novos sinais pagePushed e pageRemoved
 • corrixir a lóxica
 • engadir o elemento ScenePosition (fallo 396877)
 • Non fai falla emitir a paleta intermediaria para cada estado
 • agochar → mostrar
 • Modo de barra lateral pregábel
 • kirigami_package_breeze_icons: non tratar as listas como elementos (fallo 396626)
 • corrixir a expresión regular de buscar e substituír (fallo 396294)
 • animar unha cor produce un efecto desagradábel (fallo 389534)
 • elemento enfocado con cor para navegación de teclado
 • retirar o atallo de saír
 • Retirar Encoding=UTF-8 do ficheiro de formato de escritorio, xa hai tempo que está obsoleto
 • corrixir o tamaño da barra de ferramentas (fallo 396521)
 • corrixir o tamaño das asas
 • Respectar BUILD_TESTING
 • Mostrar as iconas de accións que teñen unha fonte de icona en vez de un nome de icona

KItemViews

 • Respectar BUILD_TESTING

KJobWidgets

 • Respectar BUILD_TESTING

KJS

 • Respectar BUILD_TESTING

KMediaPlayer

 • Respectar BUILD_TESTING

KNewStuff

 • Retirar Encoding=UTF-8 dos ficheiros de formato de escritorio, xa hai tempo que está obsoleto
 • Cambiar o criterio de orde predeterminado a puntuación no diálogo de descargas
 • Corrixir as marxes da xanela DownloadDialog para axustalas ás marxes do tema xeral
 • Restaurar un qCDebug retirado sen querer
 • Usar a API correcta de QSharedPointer
 • Xestionar listas de vista previa baleiras

KNotification

 • Respectar BUILD_TESTING

Infraestrutura KPackage

 • Respectar BUILD_TESTING

KParts

 • Documentación da API: falar de nullptr, non de 0

KPeople

 • Respectar BUILD_TESTING

KPlotting

 • Respectar BUILD_TESTING

KPty

 • Respectar BUILD_TESTING

KRunner

 • Respectar BUILD_TESTING

KService

 • Documentación da API: falar de nullptr, non de 0
 • Requirir que as construcións sexan fóra das fontes
 • Engadir o operador subseq para atopar coincidencias con secuencias subordinadas

KTextEditor

 • corrección axeitada para o entrecomiñado automático de sangrado de cadea sen formato
 • corrixir o sangrador para xestionar ben un novo ficheiro de sintaxe da infraestrutura de realce
 • axustar a proba ao novo estado no repositorio de realce de sintaxe
 • Mostrar a mensaxe «Repetiuse a busca» no centro da vista para unha mellor visibilidade
 • corrixir un aviso, usar simplemente isNull()
 • Estender a API de scripting
 • corrixir un fallo de segmento en circunstancias especiais nas que se produce un vector baleiro para o número de palabras
 • baleirar de maneira forzada a vista previa da barra de desprazamento ao baleirar o documento (fallo 374630)

KTextWidgets

 • Documentación da API: reverter parcialmente unha remisión anterior, non funcionou ben
 • KFindDialog: poñer o foco no editor de liña ao mostrar un diálogo aproveitado
 • KFind: restabelecer o contador ao cambiar de padrón (p. ex. no diálogo de atopar)
 • Respectar BUILD_TESTING

KUnitConversion

 • Respectar BUILD_TESTING

Infraestrutura de KWallet

 • Respectar BUILD_TESTING

KWayland

 • Limpar os búferes de RemoteAccess en aboutToBeUnbound en vez de na destrución do obxecto
 • Permitir consellos de cursor en punteiros bloqueados
 • Reducir tempos de espera innecesariamente longos cando os espías de sinais fallan
 • Corrixir a selección e as probas automáticas de asento
 • Substituír as inclusións globais compactas de V5 restantes
 • Engadir compatibilidade coa Base de WM de XDG na API de XDGShell
 • Permitir compilar XDGShellV5 con XDGWMBase

KWidgetsAddons

 • Corrixir a máscara de entrada de KTimeComboBox para horas A.M. e P.M. (fallo 361764)
 • Respectar BUILD_TESTING

KWindowSystem

 • Respectar BUILD_TESTING

KXMLGUI

 • Corrixir que KMainWindow gardase unha configuración incorrecta de trebellos (fallo 395988)
 • Respectar BUILD_TESTING

KXmlRpcClient

 • Respectar BUILD_TESTING

Infraestrutura de Plasma

 • se un miniaplicativo é incorrecto ten UiReadyConstraint inmediatamente
 • [PluginLoader de Plasma] Gardar os complementos en caché durante o inicio
 • Corrixir a desaparición dun nodo cando se aplica atlas a unha textura
 • [Contedor] Non cargar as accións dos contedores coa restrición de KIOSK «plasma/containment_actions»
 • Respectar BUILD_TESTING

Prison

 • Corrixir o bloqueo do modo mesturado ao superior na xeración de código Aztec

Purpose

 • Asegurarse de que se desactiva a depuración de kf5.kio.core.copyjob durante a proba
 • Reverter «proba: Unha forma máis «atómica» de comprobar que se produce un sinal»
 • proba: Unha forma máis «atómica» de comprobar que se produce un sinal
 • Engadir un complemento de Bluetooth
 • [Telegram] Non agardar a que Telegram se peche
 • Preparar para usar as cores de estado de Arc na lista despregábel de revisión
 • Respectar BUILD_TESTING

QQC2StyleBridge

 • Mellorar os tamaños nos menús (fallo 396841)
 • Retirar unha comparación dupla
 • Deixar de usar sentencias de connect baseadas en cadeas
 • comprobar que a icona sexa válida

Solid

 • Respectar BUILD_TESTING

Sonnet

 • Sonnet: setLanguage debería planificar un novo salientado se o salientado está activado
 • Usar a API actual de Hunspell

Realce da sintaxe

 • CoffeeScript: corrixir os modelos en código de JavaScript incrustado e engadir escapes
 • Excluír isto en Definition::includedDefinitions()
 • Usar inicialización de membros na clase onde sexa posíbel
 • engadir funcións para acceder ás palabras clave
 • Engadir Definition::::formats()
 • Engadir QVector<Definition> Definition::includedDefinitions() const
 • Engadir Theme::TextStyle Format::textStyle() const;
 • C++: corrixir os literais de coma flotante estándar (fallo 389693)
 • CSS: actualizar a sintaxe e corrixir algúns erros
 • C++: actualizar para c++20 e corrixir algúns erros de sintaxe
 • CoffeeScript e JavaScript: corrixir os obxectos membros. Engadir a extensión .ts en JS (fallo 366797)
 • Lua: corrixir unha cadea de varias liñas (fallo 395515)
 • Especificación de RPM: engadir un tipo MIME
 • Python: corrixir secuencias de escape en comentarios entre comiñas (fallo 386685)
 • haskell.xml: non realzar os construtores de datos de Prelude de forma distinta doutros
 • haskell.xml: retirar tipos da sección «función prelude»
 • haskell.xml: salientar os construtores de datos promovidos
 • haskell.xml: engadir as palabras clave family, forall e pattern
 • Respectar BUILD_TESTING

ThreadWeaver

 • Respectar BUILD_TESTING

Información de seguranza

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instalar paquetes binarios

En Linux recoméndase usar os paquetes da súa distribución favorita para acceder ás infraestruturas de KDE. Instrucións de instalación de distribución de paquetes binarios.

Compilar a partir das fontes

O código fonte completo da versión 5.49.0 das infraestruturas de KDE pode descargarse gratuitamente. Na páxina de información da versión 5.49.0 das infraestruturas de KDE están dispoñíbeis as instrucións para compilar e instalar a versión 5.49.0 das infraestruturas de KDE.

Pódese construír a partir das fontes usando as ordes básicas cmake .; make; make install. No caso das infraestruturas de nivel 1, isto adoita ser o máis fácil. As persoas interesadas en colaborar coas infraestruturas ou facer un seguimento do progreso do desenvolvemento do conxunto enteiro deberían considerar usar kdesrc-build. A versión 5.49.0 das infraestruturas require Qt 5.8.

Hai unha lista detallada de todas as infraestruturas e outras bibliotecas de Qt de terceiros en inqlude.org, o arquivo editado de bibliotecas de Qt. Hai unha lista completa con documentación de API en api.kde.org.

Colaborar

As persoas interesadas en facer un seguimento e colaborar co desenvolvemento das infraestruturas pode clonar os repositorios de Git, facer un seguimento das conversas da lista de correo de desenvolvemento das infraestruturas de KDE e contribuír parches mediante o taboleiro de revisión. As políticas e mailo estado actual do proxecto e a planificación están dispoñíbeis no wiki das infraestruturas. As conversas en tempo real suceden na canle #kde-devel de IRC en freenode.net.

Pode comentar e compartir ideas sobre esta versión na sección de comentarios do artigo do Dot.

Apoiar KDE

KDE é unha comunidade de software libre que existe e medra grazas á axuda de moitos voluntarios que doan o seu tempo e esforzo. KDE busca sempre novos voluntarios e colaboradores, xa sexa programando, corrixindo fallos ou informando deles, escribindo documentación, traducións, promoción, cartos, etc. Todas as contribucións se agradecen e acéptanse de boa gana. Consulte a páxina de doazóns para máis información ou convértase nun membro colaborador de KDE e.V. a través da nosa nova iniciativa Join the Game.

Sobre KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Solaris, Windows and macOS.


Notas de marca rexistrada. Os logos de KDE® e o K Desktop Environment® son marcas rexistradas de KDE e.V. Linux é unha marca rexistrada de Linus Torvalds. UNIX é unha marca rexistrada de The Open Group nos Estados Unidos e outros países. O resto de marcas e dereitos de copia aos que se fai referencia neste anuncio son propiedade dos seus respectivos propietarios.


Contactos de prensa

Para máis información envíenos unha mensaxe de correo electrónico:
press@kde.org

Ligazóns de navegación globais