KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament de KDE Frameworks 5.24.0

També disponible en:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

9 de juliol de 2016. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.24.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Canvis generals

 • La llista de les plataformes admeses per cada Framework ara és més explícita. S'ha afegit l'Android a la llista de les plataformes admeses a tots els Frameworks quan és el cas.

Baloo

 • DocumentUrlDB::del: Fer «assert» només quan existeixi realment el fill del directori
 • Ignorar consultes mal formades que tenen un operador binari sense el primer argument

Icones Brisa

 • Moltes icones noves i millorades
 • Solucionar l'error 364931 en què la icona de l'usuari en espera no era visible (error 364931)
 • Afegir un programa per convertir fitxers enllaçats simbòlicament a àlies «qrc»

Mòduls extres del CMake

 • Integrar els camins relatius a biblioteques en l'APK
 • Use "/data" for DATAROOTDIR on Windows

KArchive

 • Assegurar que l'extracció d'un arxiu no instal·la fitxers fora de la carpeta d'extracció, per motius de seguretat. En canvi, extreure aquests fitxers a l'arrel de la carpeta d'extracció.

KBookmarks

 • Netejar el KBookmarkManagerList abans que la «qApp» surti, per evitar interbloqueigs amb el fil del DBus

KConfig

 • Fer obsolet «authorizeKAction()» i substituir per «authorizeAction()»
 • Solucionar la reproductibilitat de les compilacions assegurant la codificació UTF-8

KConfigWidgets

 • KStandardAction::showStatusbar: Retorna l'acció proposada

KDeclarative

 • Fer opcional l'«epoxy»

KDED

 • [OS X] Convertir el «kded5» en un agent, i construir-lo com una aplicació normal

Compatibilitat amb les KDELibs 4

 • Eliminar la classe KDETranslator, ja no hi ha cap «kdeqt.po»
 • Documentar la substitució del «use12Clock()»

KDesignerPlugin

 • Afegir la implementació pel KNewPasswordWidget

KDocTools

 • Permetre que KDocTools sempre localitzi com a mínim la seva pròpia instal·lació
 • Usar CMAKE_INSTALL_DATAROOTDIR per cercar a «docbook» en lloc de «share»
 • Actualitzar el «docbook» de la pàgina «man» de «qt5options» a Qt 5.4
 • Actualitzar el «docbook» de la pàgina «man» de «kf5options»

KEmoticons

 • Moure el tema «Glass» a «kde-look»

KGlobalAccel

 • Usar QGuiApplication en lloc de QApplication

KHTML

 • Solucionar l'aplicació del valor heretat per la propietat abreviada del contorn
 • Gestionar el radi de la vora inicial i l'heretat
 • Descartar la propietat si s'ha detectat una longitud|percentatge no vàlid com a mida del fons
 • El «cssText» ha de donar com a sortida una llista de valors separats per comes per aquestes propietats
 • Solucionar l'anàlisi de «background-clip» en una abreviatura
 • Implementar «background-size» en una abreviatura
 • Marcar les propietats com a definides en repetir patrons
 • Solucionar l'herència de les propietats del fons
 • Solucionar l'aplicació del valor inicial i l'heretat per la propietat «background-size»
 • Desplegar el fitxer «kxmlgui» en «khtml» en un fitxer de recurs Qt

KI18n

 • Cercar també als catàlegs les variants «stripped» dels valors a la variable d'entorn LANGUAGE
 • Esmenar les anàlisis del modificador dels valors de la variable d'entorn WRT i del conjunt de codis, efectuats en l'ordre incorrecte

KIconThemes

 • S'ha afegit la implementació per carregar i usar automàticament un tema d'icones en un fitxer RCC
 • Documentar el desplegament dels temes d'icones al MacOS i el Windows, vegeu https://api.kde.org/frameworks/kiconthemes/html/index.html

KInit

 • Permetre un temps d'espera en «reset_oom_protection» mentre espera una SIGUSR1

KIO

 • KIO: Afegir SlaveBase::openPasswordDialogV2 per a una millor verificació d'errors, si us plau, adapteu-hi els «kioslaves»
 • Solucionar el diàleg d'obertura de fitxer KUrlRequester en el directori incorrecte (error 364719)
 • Solucionar un «cast» insegur a KDirModelDirNode*
 • Afegir l'opció KIO_FORK_SLAVES del CMake per definir valor predeterminats
 • Filtre ShortUri: Solucionar el filtratge de mailto:user@host
 • Afegir OpenFileManagerWindowJob per ressaltar un fitxer en una carpeta
 • KRun: Afegir el mètode «runApplication»
 • Afegir el proveïdor de cerques SoundCloud
 • Solucionar un problema d'alineació amb l'estil «macintosh» natiu de l'OS X

KItemModels

 • Afegir KExtraColumnsProxyModel::removeExtraColumn, serà necessari per StatisticsProxyModel

KJS

 • kjs/ConfigureChecks.cmake - Definir adequadament HAVE_SYS_PARAM_H

KNewStuff

 • Assegurar que hi ha una mida a oferir (error 364896).
 • Solucionar «El diàleg de baixada falla quan manquen totes les categories»

KNotification

 • Solucionar la notificació de la barra de tasques

KNotifyConfig

 • KNotifyConfigWidget: Afegir el mètode «disableAllSounds()» (error 157272)

KParts

 • Afegir un commutador per desactivar la gestió de les KParts dels títols de les finestres
 • Afegir l'element del menú Donatius al menú d'ajuda de les aplicacions

Kross

 • Esmenar el nom del numerador «StandardButtons» del QDialogButtonBox
 • Eliminar el primer intent de carregar la biblioteca perquè igualment s'intentarà a «libraryPaths»
 • Solucionar una fallada quan un mètode exposat al Kross retorna QVariant amb dades no reubicables
 • No usar els «casts» d'estil C a «void*» (error 325055)

KRunner

 • [QueryMatch] Afegir «iconName»

KTextEditor

 • Mostrar la vista prèvia de text a la barra de desplaçament després d'un retard de 250ms
 • Ocultar la vista prèvia i altres en veure el desplaçament del contingut
 • Definir el pare + la vista d'eina, creiem que cal per evitar entrada del commutador de tasques en el Win10
 • Eliminar «KDE-Standard» del quadre de codificació
 • Vista prèvia del plegat activa de manera predeterminada
 • Evitar el subratllat de guions per la vista prèvia i evitar l'enverinament de la memòria cau de la disposició de la línia
 • Activar sempre l'opció «Mostra la vista prèvia del text plegat»
 • TextPreview: Ajustar el «grooveRect-height» quan «scrollPastEnd» és actiu
 • Vista prèvia a la barra de desplaçament: Usar «grooveRect» si la barra de desplaçament no usa l'alçada completa
 • Afegir KTE::MovingRange::numberOfLines() com ho té KTE::Range
 • Vista prèvia de plegat del codi: Definir l'alçada del missatge emergent de manera que s'ajusti a totes les línies ocultes
 • Afegir una opció per desactivar la vista prèvia del text plegat
 • Afegir el mode de línia «folding-preview» de tipus «bool»
 • Vista de ConfigInterface: Implementar «folding-preview» de tipus «bool»
 • Afegir «bool» KateViewConfig::foldingPreview() i «setFoldingPreview(bool)»
 • Funcionalitat: Mostrar la vista prèvia en passar per sobre del bloc de codi plegat
 • KateTextPreview: Afegir «setShowFoldedLines()» i «showFoldedLines()»
 • Afegir els modes de línia «scrollbar-minimap» [bool], i «scrollbar-preview» [bool]
 • Activar de manera predeterminada el minimapa a les barres de desplaçament
 • Funcionalitat nova: Mostrar la vista prèvia en passar per sobre de la barra de desplaçament
 • KateUndoGroup::editEnd(): passar KTE::Range per una referència «const»
 • Esmenar la gestió de les dreceres del mode vim, després dels canvis de comportament en les Qt 5.5 (error 353332)
 • Autobrace: No inserir el caràcter ' en el text
 • ConfigInterface: Afegir la clau de configuració «scrollbar-minimap» per activar/desactivar el minimapa a la barra de desplaçament
 • Solucionar KTE::View::cursorToCoordinate() quan l'estri del missatge superior és visible
 • Refactorització de la barra d'ordres emulada
 • Solucionar els defectes de dibuixat en desplaçar-se quan les notificacions són visibles (error 363220)

KWayland

 • Afegir un esdeveniment «parent_window» a la interfície Plasma Window
 • Gestionar adequadament la destrucció d'un recurs «Pointer/Keyboard/Touch»
 • [servidor] Suprimir codi mort: KeyboardInterface::Private::sendKeymap
 • [servidor] Afegir la implementació per establir manualment la selecció del porta-retalls DataDeviceInterface
 • [servidor] Assegurar que el Resource::Private::get retorna «nullptr» si se li passa un «nullptr»
 • [servidor] Afegir una comprovació de recurs a QtExtendedSurfaceInterface::close
 • [servidor] Netejar l'apuntador SurfaceInterface en els objectes referenciats quan es destrueix
 • [servidor] Esmenar el missatge d'error a la interfície QtSurfaceExtension
 • [servidor] Presentar un senyal Resource::unbound emès des d'un gestor desvinculat
 • [servidor] No fer «assert» en destruir una BufferInterface encara referenciada
 • Afegir una sol·licitud del destructor per «org_kde_kwin_shadow» i «org_kde_kwin_shadow_manager»

KWidgetsAddons

 • Solucionar la lectura de dades Unihan
 • Esmenar la mida mínima de KNewPasswordDialog (error 342523)
 • Solucionar un contructor ambigu a MSVC 2015
 • Esmenar un problema d'alineació amb l'estil «macintosh» natiu de l'OS X (error 296810)

KXMLGUI

 • KXMLGui: Solucionar els índexs de fusió en eliminar els clients «xmlgui» amb accions en grups (error 64754)
 • No avisar quant «fitxer trobat en una ubicació compatible» si no s'ha trobat res
 • Afegir l'element del menú Donatius al menú d'ajuda de les aplicacions

NetworkManagerQt

 • No definir l'etiqueta «peap» basada en la versió del «peap»
 • Fer que la versió del Network Manager es verifiqui en temps d'execució (per evitar fer-ho en la compilació) (error 362736)

Frameworks del Plasma

 • [Calendari] Girar els botons de fletxa en els idiomes d'esquerra a dreta
 • Plasma::Service::operationDescription() cal que retorni un QVariantMap
 • No incloure contenidors incrustats a «containmentAt(pos)» (error 361777)
 • Solucionar el tema del color de la icona de reinici del sistema (pantalla d'entrada) (error 364454)
 • Desactivar les miniatures de la barra de tasques amb «llvmpipe» (error 363371)
 • Protegir-se contra miniaplicacions no vàlides (error 364281)
 • PluginLoader::loadApplet: Restaurar la compatibilitat de les miniaplicacions y desinstal·lades
 • Carpeta correcta per PLASMA_PLASMOIDS_PLUGINDIR
 • PluginLoader: Millorar el missatge d'error quant a la compatibilitat de la versió dels connectors
 • Esmenar les comprovacions per mantenir el QMenu en pantalla per a les disposicions multipantalla
 • Tipus de contenidor nou per la safata del sistema

Solid

 • Esmenar la comprovació de validesa de la CPU
 • Gestionar la lectura de /proc/cpuinfo pels processadors ARM
 • Cercar les CPU per subsistema abans que per controlador

Sonnet

 • Marcar l'executable «helper» com a aplicació no IGU
 • Permetre que el «nsspellcheck» es compili en Mac per omissió

Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.24.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.24.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.24.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades en col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.24.0 requereixen les Qt 5.4.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats a la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles al wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc al canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

El KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. El KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de la KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i macOS.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de la KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global